La destil·lació és un procés de separació de mescles homogènies que es basa en la separació de dos líquids miscibles amb punts d'ebullició diferent, o bé en la separació d'un líquid i d'un sòlid dissolt en aquest líquid.

Aquesta tècnica consisteix en escalfar la mescla dins d'un recipient. Un cop el primer líquid bull i comença a evaporar-se, els seus vapors se separen i es condueixen per un refrigerant amb la intenció de liquar-los i deixar-los recollits en un altre recipient separat del primer. D'aquesta manera obtenim les dues substàncies pures per separat. Per tal de facilitar la separació i fer-la més ràpida, es pot utilitzar una bomba de buit per a reduïr la temperatura d'ebullició.

Esquema de destil·lació simple:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Simple_distillation_apparatus.png

Existeixen diferents tipus de destil·lacions. Unes de les més comunes són:

  • Destil·lació simple: és la descrita anteriorment (sense utilitzar la bomba de buit), i s'utilitza majorment en laboratoris per a separar líquids.
  • Destil·lació continua: consisteix en repetir continuadament la tècnica tants cops com sigui necessari fins a obtenir tanta quantitat de substàncies pures com es desitgi. S'utilitza normalment en la indústria.
  • Destil·lació al buit: és el mateix procés utilitzat en la destil·lació simple, però aquest cop utilitzant la bomba de buit per a facilitar la separació i avançant el punt d'ebullició.