La decantació és una tècnica que permet de separar un sòlid mesclat heterogèniament amb un líquid en el qual és insoluble o bé dos líquids immiscibles de densitat diferent. La substancia més densa anirà a reposar al fons, mentres que la menys densa quedarà a la part superior. Un bon exemple es l'aigua i l'oli. Aquesta acció és provocada en funció de la gravetat i el principi d'Arquímedes.
En sòlid:
Procés de decantació en vas
Procés de decantació en vas
Si el sòlid és prou dens i gros, potser es dipositarà al fons del recipient. Així doncs, inclinat el recipient, es pot separar el líquid o sobrenedant, vessant-lo en un altre recipient sense que caigui el sòlid o sediment.

- Es produirà una decantació en vas si el que volem separar és un líquid d’un sòlid. En aquest cas el que farem serà situar en un vas de precipitats la barreja dels dos compostos. Ho deixem una estona sense tocar-ho per tal de que el sòlid es situï a la part inferior del vas i perqué es separi el màxim possible del líquid. Una vegada arribats a aquest punt, vessem el líquid poc a poc en un altre vas de precipitats intentant que no caigui gens de sòlid. En aquest pas ens podem ajudar d’una vareta de vidre per optimitzar el procés. Per tal d’obtenir una separació ben feta, repetirem la decantació de manera continuada. Aquesta pràctica pot ser utilitzada per separar per exemple sorra i aigua.


En líquid:
external image 180px-Separatory_funnel-tag.svg.png Embut de decantació

- Es produirà una decantació en un embut de decantació si el que volem separar són dos líquids immiscibles. Col·locarem els dos líquids barrejats dins de l’embut de decantació (que es trobarà aguantat per un mecanisme de suport) i deixarem reposar per tal de que es separin els dos líquids quedant el de més densitat a la part inferior de l’embut. Aquest té una clau a la part més inferior de la seva estructura que regula el pas o no del líquid que conté l’embut. Obrirem un mica la clau per deixar passar el líquid situat a la part inferior. Quan arribi a la part comuna on es troben en contacte els dos líquids, deixarem caure més poc a poc (gota a gota si cal) per tal de precisar la separació d’una manera més estricte. Aquesta pràctica pot ser utilitzada per separar dos líquids com l’aigua i l’oli.Durant la fase de pretratament, i amb objetiu d'accelerar i millorar el proces de decantació, s'afegeixen alguns productes que propicien la aglomeració i donen major pes a les partícules en suspensió:
-carbó activat en pols
-el clorur fèrric
-els policlorurs d'alumini
-un polímer sintetitzat.

external image ES-SeparatingFunnel.png Exemple de decantació


http://pptoni.carajal.org/webquimica/canvi_quimic/web/separacio_substancies/decantacio.htm
http://html.rincondelvago.com/separacion-de-sustancias.html
http://es.wikipedia.org/wiki


La decantació s'utilitza per separar els líquids immiscibles que tenen densitats diferents, com ara l'aigua i l'oli, o l'aigua i la gasolina. Al laboratori s'utilitza un embut especial, anomenat embut de decantació. Les plantes depuradores utilitzen aquest procediment.
20070924klpcnafyq_5_Ees_SCO.png