La cromatografía és un mètode de separació per a la caracterització de barreges complexes, la qual té aplicació en totes les branques de la ciència i la fisica.


És un conjunt de tècniques basades en el principi de retenció selectiva, l'objectiu de la qual és separar els diferents components d'una barreja, permetent identificar i determinar les quantitats d'aquests components.

Les tècniques cromatográficas són molt variades, però en totes elles hi ha una fase mòbil que consisteix en un fluid (gas, líquid o fluid supercrític) que arrossega a la mostra a través d'una fase estacionària que es tracta d'un sòlid o un líquid fixat en un sòlid.
Els components de la barreja interaccionen en diferent forma amb la fase estacionària.
D'aquesta manera, els components travessen la fase estacionària a diferents velocitats i es van separant.
Després que els components hagin passat per la fase estacionària, separant-se, passen per un detector que genera un senyal que pot dependre de la concentració i del tipus de compost.

En tota cromatografía parlarem dels següents termes :

  1. matriu de la columa. Substància que està xopada de solucioni i que s'empaqueta en la columna. També es denomina el jaç de la columna.
  2. longitud de la columna. Longitud del dispositiu en el qual s'empaqueta la columna. És important en alguns tipus de cromatografía com la de filtració en gel i poc important en unes altres com la cromatografía d'afinitat.
  3. volum de la columna. Volum total de gel que s'empaqueta en una columna cromatográfica.
  4. volum mort de la columna. Quantitat de solucioni que ha de travessar la columna per a assegurar que s'ha reemplaçat completament. Coincideix amb el volum de solucioni que surt de la columna des que s'aplica la mostra fins que comença a sortir la primera proteïna. En general, i depenent del tipus de cromatografía pot ser de 1 a diverses vegades el volum de la columna.
  5. 'Run Throught'. És, en columnes d'intercanvi iònic o d'afinitat, el volum de solucioni més proteïnes que travessa la columna sense quedar retingut en ella. Correspondria en el cas de la cromatografía d'afinitat al volum de solucioni que conté les proteïnes no afins al lligant.


CLASSIFICACIÓ DE TÈCNIQUES:


Tipus
Fase móbil
Fase estacionaria
Cromatografia en paper
Líquid
Líquid ( molècules d'aigua contingudes a la celulossa del paper )
Cromatografia en capa fina
Líquid
Sòlid
Cromatografia de gasos
Gas
Sòlid o líquid
Cromatografia líquida en fase inversa
Líquid (polar)
Sòlid o líquid
(menys polar)
Cromatografia líquida en fase normal
Líquid
(menys polar)
Sòlid o líquid
(polar)
Cromatografia líquida d'intercambi iónic
Líquid (polar)
Sòlid
Cromatografia líquida d'exclusió
Líquid
Sòlid
Cromatografia líquida d'adsorció
Líquid
Sòlid
Cromatografia de fluids supercrítics
Líquid
Sòlid


HISTÒRIA:

El botànic rus Mijaíl Tswett (Mikhail Semenovich Tswett, 1872-1919) va emprar per primera vegada en 1906 el terme "cromatografía" (que prové del grec χρομα i γραφω que signifiquen respectivament chroma "color" i graphos "escriure") a la separació de clorofil·les mitjançant cromatografía en paper. Al començament de l'any 1903, Mijail Tsvet va usar columnes d'adsorció de líquids per a separar pigments vegetals (per exemple, clorofil·les). Les dissolucions es feien passar a través d'una columna de vidre farcida de carbonat de calci, que finament dividit d'un material porós que interacciona de forma diferent amb els components de la barreja, de manera que aquests se separaven en diferents bandes acolorides al llarg de la columna. Els primers equips de cromatografía de gasos van aparèixer en el mercat a mitjan segle XX. Al seu torn, la cromatografía líquida d'alta resolució (HPLC) va començar a desenvolupar-se en els anys 1960, augmentant la seva importància en les dècades següents, fins a convertir-se en la tècnica cromatográfica més emprada. No obstant això això s'anirà modificant amb el pas dels anys
Archivo:Chromatography of chlorophyll results.jpg
Archivo:Chromatography of chlorophyll results.jpg
-->Fotografia d'una cromatografia.
external image tlc01.jpg --> Una altre fotografia.VIDEOS --> http://www.youtube.com/watch?v=rFzToepOmJA
http://hdl.handle.net/2099.2/1200es.wikipedia.org/wiki/Cromatografía
hdl.handle.net
www.ub.es/biocel/wbc/tecnicas/
cromatografia.htm